Бескаравайний С.С.

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія


Основи наукових досліджень

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

факультет управління персоналом та економіки праці

Кафедра гуманітарних дисциплін

Основи наукових досліджень

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030509 «Облік і аудит»

Дніпропетровськ - 2012


ББК 66.0

Бескаравайний С.С.

Б 39
Основи наукових досліджень – навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030509 «Облік і аудит» – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 91 с.

Автор: С.С. Бескаравайний – к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: В.І. Палагута – Г.В. Чечельницька – д.філос.н., завідувач кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України к.і.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії
Відповідальний за випуск:В.П. Капітон – д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, індивідуальні завдання і методичні рекомендації до їх виконання, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Розглянуто та схвалено Вченою радою

факультету управління

персоналом та економіки праці

Протокол № 3 від 05.12.2011р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 18.11.2011р.


Зміст

Вступ……...........……………...........................................................................
1. Програма навчальної дисципліни……......................................................
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи.....................................
3. Методичні рекомендації до семінарських занять.....................................
4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.............
5. Підсумковий контроль…………………...................................................
6. Список рекомендованої літератури...........................................................

ВСТУПЗначення науки, наукової творчості для соціального розвитку визначає важливість курсу «Основи наукових досліджень». В умовах розвитку інформаційної цивілізації науковістю пронизуються усі сучасні дисципліни як природознавчі, так і гуманітарні. Тому студент повинен знати загальні методи наукових досліджень і використовувати ці методи по відношенню до різних дисциплін.

Метою написання посібника є допомога студентам у вивченні структури понятійного апарату дисципліни, структури та закономірностей наукового пізнання, складових методики наукової роботи, прийомів викладання наукових матеріалів, оволодінні правилами написання та захисту анотації, статті, доповіді, курсової та дипломної (магістерської) роботи. У студентів має сформуватися система знань про загальнонаукові і специфічні методи наукового дослідження, основні категорії і принципи наукового пізнання.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань про загальнонаукові і специфічні методи наукового дослідження, про основні категорії і принципи наукового дослідження.

Завданням навчально-методичного посібника знайомити студентів з методикою виконання наукових досліджень в умовах ринкових відносин на принципах самофінансування та самозабезпечення. Розглянуто методичні розробки з формулювання теми, мети та завдань наукового дослідження; аналіз наукових статей та досліджень і формулювання висновків і пропозицій. Значну увагу приділено впровадження та ефективності наукових досліджень, а також правилам оформлення науково-дослідницьких і магістерських робіт, дисертацій на здобуття вчених ступенів.Предмет вивчення дисципліни – допомогти студентам оволодіти знаннями про основні категорії і принципи наукового дослідження.

В навчально-методичному посібнику представлені матеріали, які викладаються на лекційних заняттях та які відводяться на самостійне опрацювання. Навчальними планом передбачається самостійна робота студентів.

Мета семінарських занять – допомогти опанувати курс дисципліни й засвоїти її предмет у сфері наукових досліджень.

Мета самостійної роботи полягає у формуванні вмінь студентів самостійно працювати над рекомендованим матеріалом, орієнтуванні їх на засвоєння, закріплення головного завдання курсу «Основи наукових досліджень».

Індивідуальні завдання з даного курсу сприяють поглибленому вивченню студентами навчальної дисципліни, передбачають створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявляють особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

В організації навчального процесу з дисципліни «Основи наукових досліджень» застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється за результатами роботи студентів на семінарських заняттях, при виконанні самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань. Підсумковий контроль проводиться у формі ПМК.5831240949603952.html
5831271030557247.html
    PR.RU™